July 15, 2017 -Brewskeez Smokehouse Armwrestling-O'Fallon,MO